Menü

Links

Preise

Hauptsaison
Nebensaison
Winterpreise
geschlossen
MDMDFSS
27
Juli 1, 2024Hauptsaison
1
Juli 2, 2024Hauptsaison
2
Juli 3, 2024Hauptsaison
3
Juli 4, 2024Hauptsaison
4
Juli 5, 2024Hauptsaison
5
Juli 6, 2024Hauptsaison
6
Juli 7, 2024Hauptsaison
7
28
Juli 8, 2024Hauptsaison
8
Juli 9, 2024Hauptsaison
9
Juli 10, 2024Hauptsaison
10
Juli 11, 2024Hauptsaison
11
Juli 12, 2024Hauptsaison
12
Juli 13, 2024Hauptsaison
13
Juli 14, 2024Hauptsaison
14
29
Juli 15, 2024Hauptsaison
15
Juli 16, 2024Hauptsaison
16
Juli 17, 2024Hauptsaison
17
Juli 18, 2024Hauptsaison
18
Juli 19, 2024Hauptsaison
19
Juli 20, 2024Hauptsaison
20
Juli 21, 2024Hauptsaison
21
30
Juli 22, 2024Hauptsaison
22
Juli 23, 2024Hauptsaison
23
Juli 24, 2024Hauptsaison
24
Juli 25, 2024Hauptsaison
25
Juli 26, 2024Hauptsaison
26
Juli 27, 2024Hauptsaison
27
Juli 28, 2024Hauptsaison
28
31
Juli 29, 2024Hauptsaison
29
Juli 30, 2024Hauptsaison
30
Juli 31, 2024Hauptsaison
31
August 2024
MDMDFSS
31
August 1, 2024Hauptsaison
1
August 2, 2024Hauptsaison
2
August 3, 2024Hauptsaison
3
August 4, 2024Hauptsaison
4
32
August 5, 2024Hauptsaison
5
August 6, 2024Hauptsaison
6
August 7, 2024Hauptsaison
7
August 8, 2024Hauptsaison
8
August 9, 2024Hauptsaison
9
August 10, 2024Hauptsaison
10
August 11, 2024Hauptsaison
11
33
August 12, 2024Hauptsaison
12
August 13, 2024Hauptsaison
13
August 14, 2024Hauptsaison
14
August 15, 2024Hauptsaison
15
August 16, 2024Hauptsaison
16
August 17, 2024Hauptsaison
17
August 18, 2024Hauptsaison
18
34
August 19, 2024Hauptsaison
19
August 20, 2024Hauptsaison
20
August 21, 2024Hauptsaison
21
August 22, 2024Hauptsaison
22
August 23, 2024Hauptsaison
23
August 24, 2024Hauptsaison
24
August 25, 2024Hauptsaison
25
35
August 26, 2024Hauptsaison
26
August 27, 2024Hauptsaison
27
August 28, 2024Hauptsaison
28
August 29, 2024Hauptsaison
29
August 30, 2024Hauptsaison
30
August 31, 2024Hauptsaison
31
September 2024
MDMDFSS
35
September 1, 2024Hauptsaison
1
36
September 2, 2024Hauptsaison
2
September 3, 2024Hauptsaison
3
September 4, 2024Hauptsaison
4
September 5, 2024Hauptsaison
5
September 6, 2024Hauptsaison
6
September 7, 2024Hauptsaison
7
September 8, 2024Hauptsaison
8
37
September 9, 2024Hauptsaison
9
September 10, 2024Hauptsaison
10
September 11, 2024Hauptsaison
11
September 12, 2024Hauptsaison
12
September 13, 2024Hauptsaison
13
September 14, 2024Hauptsaison
14
September 15, 2024Nebensaison
15
38
September 16, 2024Nebensaison
16
September 17, 2024Nebensaison
17
September 18, 2024Nebensaison
18
September 19, 2024Nebensaison
19
September 20, 2024Nebensaison
20
September 21, 2024Nebensaison
21
September 22, 2024Nebensaison
22
39
September 23, 2024Nebensaison
23
September 24, 2024Nebensaison
24
September 25, 2024Nebensaison
25
September 26, 2024Nebensaison
26
September 27, 2024Nebensaison
27
September 28, 2024Nebensaison
28
September 29, 2024Nebensaison
29
40
September 30, 2024Nebensaison
30
Oktober 2024
MDMDFSS
40
Oktober 1, 2024Nebensaison
1
Oktober 2, 2024Nebensaison
2
Oktober 3, 2024Nebensaison
3
Oktober 4, 2024Nebensaison
4
Oktober 5, 2024Nebensaison
5
Oktober 6, 2024Nebensaison
6
41
Oktober 7, 2024Nebensaison
7
Oktober 8, 2024Nebensaison
8
Oktober 9, 2024Nebensaison
9
Oktober 10, 2024Nebensaison
10
Oktober 11, 2024Nebensaison
11
Oktober 12, 2024Nebensaison
12
Oktober 13, 2024Nebensaison
13
42
Oktober 14, 2024Nebensaison
14
Oktober 15, 2024Nebensaison
15
Oktober 16, 2024Nebensaison
16
Oktober 17, 2024Nebensaison
17
Oktober 18, 2024Nebensaison
18
Oktober 19, 2024Nebensaison
19
Oktober 20, 2024Nebensaison
20
43
Oktober 21, 2024Nebensaison
21
Oktober 22, 2024Nebensaison
22
Oktober 23, 2024Nebensaison
23
Oktober 24, 2024Nebensaison
24
Oktober 25, 2024Nebensaison
25
Oktober 26, 2024Nebensaison
26
Oktober 27, 2024Nebensaison
27
44
Oktober 28, 2024Nebensaison
28
Oktober 29, 2024Nebensaison
29
Oktober 30, 2024Nebensaison
30
Oktober 31, 2024Nebensaison
31
November 2024
MDMDFSS
44
November 1, 2024Nebensaison
1
November 2, 2024Nebensaison
2
November 3, 2024Winterpreise
3
45
November 4, 2024Winterpreise
4
November 5, 2024Winterpreise
5
November 6, 2024Winterpreise
6
November 7, 2024Winterpreise
7
November 8, 2024Winterpreise
8
November 9, 2024Winterpreise
9
November 10, 2024Winterpreise
10
46
November 11, 2024Winterpreise
11
November 12, 2024Winterpreise
12
November 13, 2024Winterpreise
13
November 14, 2024Winterpreise
14
November 15, 2024Winterpreise
15
November 16, 2024Winterpreise
16
November 17, 2024Winterpreise
17
47
November 18, 2024Winterpreise
18
November 19, 2024Winterpreise
19
November 20, 2024Winterpreise
20
November 21, 2024Winterpreise
21
November 22, 2024Winterpreise
22
November 23, 2024Winterpreise
23
November 24, 2024Winterpreise
24
48
November 25, 2024Winterpreise
25
November 26, 2024Winterpreise
26
November 27, 2024Winterpreise
27
November 28, 2024Winterpreise
28
November 29, 2024Winterpreise
29
November 30, 2024Winterpreise
30
Dezember 2024
MDMDFSS
48
Dezember 1, 2024Winterpreise
1
49
Dezember 2, 2024Winterpreise
2
Dezember 3, 2024Winterpreise
3
Dezember 4, 2024Winterpreise
4
Dezember 5, 2024Winterpreise
5
Dezember 6, 2024Winterpreise
6
Dezember 7, 2024Winterpreise
7
Dezember 8, 2024Winterpreise
8
50
Dezember 9, 2024Winterpreise
9
Dezember 10, 2024Winterpreise
10
Dezember 11, 2024Winterpreise
11
Dezember 12, 2024Winterpreise
12
Dezember 13, 2024Winterpreise
13
Dezember 14, 2024Winterpreise
14
Dezember 15, 2024Winterpreise
15
51
Dezember 16, 2024Winterpreise
16
Dezember 17, 2024Winterpreise
17
Dezember 18, 2024Winterpreise
18
Dezember 19, 2024Winterpreise
19
Dezember 20, 2024Winterpreise
20
Dezember 21, 2024Winterpreise
21
Dezember 22, 2024Winterpreise
22
52
Dezember 23, 2024Winterpreise
23
Dezember 24, 2024Winterpreise
24
Dezember 25, 2024Winterpreise
25
Dezember 26, 2024Winterpreise
26
Dezember 27, 2024Hauptsaison
27
Dezember 28, 2024Hauptsaison
28
Dezember 29, 2024Hauptsaison
29
01
Dezember 30, 2024Hauptsaison
30
Dezember 31, 2024Hauptsaison
31
Januar 2025
MDMDFSS
01
Januar 1, 2025Hauptsaison
1
Januar 2, 2025Hauptsaison
2
Januar 3, 2025Nebensaison
3
Januar 4, 2025Nebensaison
4
Januar 5, 2025Nebensaison
5
02
Januar 6, 2025Nebensaison
6
Januar 7, 2025Nebensaison
7
Januar 8, 2025Nebensaison
8
Januar 9, 2025Nebensaison
9
Januar 10, 2025Nebensaison
10
Januar 11, 2025Nebensaison
11
Januar 12, 2025Nebensaison
12
03
Januar 13, 2025Nebensaison
13
Januar 14, 2025Nebensaison
14
Januar 15, 2025Nebensaison
15
Januar 16, 2025Nebensaison
16
Januar 17, 2025Nebensaison
17
Januar 18, 2025Nebensaison
18
Januar 19, 2025Nebensaison
19
04
Januar 20, 2025Nebensaison
20
Januar 21, 2025Nebensaison
21
Januar 22, 2025Nebensaison
22
Januar 23, 2025Nebensaison
23
Januar 24, 2025Nebensaison
24
Januar 25, 2025Nebensaison
25
Januar 26, 2025Nebensaison
26
05
Januar 27, 2025Nebensaison
27
Januar 28, 2025Nebensaison
28
Januar 29, 2025Nebensaison
29
Januar 30, 2025Nebensaison
30
Januar 31, 2025Nebensaison
31
Februar 2025
MDMDFSS
05
Februar 1, 2025Nebensaison
1
Februar 2, 2025Nebensaison
2
06
Februar 3, 2025Nebensaison
3
Februar 4, 2025Nebensaison
4
Februar 5, 2025Nebensaison
5
Februar 6, 2025Nebensaison
6
Februar 7, 2025Nebensaison
7
Februar 8, 2025Nebensaison
8
Februar 9, 2025Nebensaison
9
07
Februar 10, 2025Nebensaison
10
Februar 11, 2025Nebensaison
11
Februar 12, 2025Nebensaison
12
Februar 13, 2025Nebensaison
13
Februar 14, 2025Nebensaison
14
Februar 15, 2025Nebensaison
15
Februar 16, 2025Nebensaison
16
08
Februar 17, 2025Nebensaison
17
Februar 18, 2025Nebensaison
18
Februar 19, 2025Nebensaison
19
Februar 20, 2025Nebensaison
20
Februar 21, 2025Nebensaison
21
Februar 22, 2025Nebensaison
22
Februar 23, 2025Nebensaison
23
09
Februar 24, 2025Nebensaison
24
Februar 25, 2025Nebensaison
25
Februar 26, 2025Nebensaison
26
Februar 27, 2025Nebensaison
27
Februar 28, 2025Nebensaison
28
März 2025
MDMDFSS
09
März 1, 2025Nebensaison
1
März 2, 2025Nebensaison
2
10
März 3, 2025Nebensaison
3
März 4, 2025Nebensaison
4
März 5, 2025Nebensaison
5
März 6, 2025Nebensaison
6
März 7, 2025Nebensaison
7
März 8, 2025Nebensaison
8
März 9, 2025Nebensaison
9
11
März 10, 2025Nebensaison
10
März 11, 2025Nebensaison
11
März 12, 2025Nebensaison
12
März 13, 2025Nebensaison
13
März 14, 2025Nebensaison
14
März 15, 2025Nebensaison
15
März 16, 2025Nebensaison
16
12
März 17, 2025Nebensaison
17
März 18, 2025Nebensaison
18
März 19, 2025Nebensaison
19
März 20, 2025Nebensaison
20
März 21, 2025Nebensaison
21
März 22, 2025Nebensaison
22
März 23, 2025Nebensaison
23
13
März 24, 2025Nebensaison
24
März 25, 2025Nebensaison
25
März 26, 2025Nebensaison
26
März 27, 2025Nebensaison
27
März 28, 2025Nebensaison
28
März 29, 2025Nebensaison
29
März 30, 2025Nebensaison
30
14
März 31, 2025Nebensaison
31
April 2025
MDMDFSS
14
April 1, 2025Nebensaison
1
April 2, 2025Nebensaison
2
April 3, 2025Nebensaison
3
April 4, 2025Nebensaison
4
April 5, 2025Nebensaison
5
April 6, 2025Nebensaison
6
15
April 7, 2025Nebensaison
7
April 8, 2025Nebensaison
8
April 9, 2025Nebensaison
9
April 10, 2025Nebensaison
10
April 11, 2025Nebensaison
11
April 12, 2025Nebensaison
12
April 13, 2025Nebensaison
13
16
April 14, 2025Nebensaison
14
April 15, 2025Nebensaison
15
April 16, 2025Nebensaison
16
April 17, 2025Nebensaison
17
April 18, 2025Nebensaison
18
April 19, 2025Nebensaison
19
April 20, 2025Nebensaison
20
17
April 21, 2025Nebensaison
21
April 22, 2025Nebensaison
22
April 23, 2025Nebensaison
23
April 24, 2025Nebensaison
24
April 25, 2025Nebensaison
25
April 26, 2025Nebensaison
26
April 27, 2025Nebensaison
27
18
April 28, 2025Nebensaison
28
April 29, 2025Nebensaison
29
April 30, 2025Nebensaison
30
Mai 2025
MDMDFSS
18
Mai 1, 2025Nebensaison
1
Mai 2, 2025Nebensaison
2
Mai 3, 2025Nebensaison
3
Mai 4, 2025Nebensaison
4
19
Mai 5, 2025Nebensaison
5
Mai 6, 2025Nebensaison
6
Mai 7, 2025Nebensaison
7
Mai 8, 2025Nebensaison
8
Mai 9, 2025Nebensaison
9
Mai 10, 2025Nebensaison
10
Mai 11, 2025Nebensaison
11
20
Mai 12, 2025Nebensaison
12
Mai 13, 2025Nebensaison
13
Mai 14, 2025Nebensaison
14
Mai 15, 2025Nebensaison
15
Mai 16, 2025Nebensaison
16
Mai 17, 2025Nebensaison
17
Mai 18, 2025Nebensaison
18
21
Mai 19, 2025Nebensaison
19
Mai 20, 2025Nebensaison
20
Mai 21, 2025Nebensaison
21
Mai 22, 2025Nebensaison
22
Mai 23, 2025Nebensaison
23
Mai 24, 2025Nebensaison
24
Mai 25, 2025Nebensaison
25
22
Mai 26, 2025Nebensaison
26
Mai 27, 2025Nebensaison
27
Mai 28, 2025Nebensaison
28
Mai 29, 2025Nebensaison
29
Mai 30, 2025Nebensaison
30
Mai 31, 2025Nebensaison
31
Juni 2025
MDMDFSS
22
Juni 1, 2025Nebensaison
1
23
Juni 2, 2025Nebensaison
2
Juni 3, 2025Nebensaison
3
Juni 4, 2025Nebensaison
4
Juni 5, 2025Nebensaison
5
Juni 6, 2025Nebensaison
6
Juni 7, 2025Nebensaison
7
Juni 8, 2025Nebensaison
8
24
Juni 9, 2025Nebensaison
9
Juni 10, 2025Nebensaison
10
Juni 11, 2025Nebensaison
11
Juni 12, 2025Nebensaison
12
Juni 13, 2025Nebensaison
13
Juni 14, 2025Nebensaison
14
Juni 15, 2025Nebensaison
15
25
Juni 16, 2025Nebensaison
16
Juni 17, 2025Nebensaison
17
Juni 18, 2025Nebensaison
18
Juni 19, 2025Nebensaison
19
Juni 20, 2025Nebensaison
20
Juni 21, 2025Nebensaison
21
Juni 22, 2025Nebensaison
22
26
Juni 23, 2025Nebensaison
23
Juni 24, 2025Nebensaison
24
Juni 25, 2025Nebensaison
25
Juni 26, 2025Nebensaison
26
Juni 27, 2025Nebensaison
27
Juni 28, 2025Nebensaison
28
Juni 29, 2025Nebensaison
29
27
Juni 30, 2025Nebensaison
30

Preise & Zeiträume

Winterspezial (ab 3 Nächte)

05.11.2023 bis 26.12.2023 / 02.01.2024 bis 28.03.2024

EZ ab 60€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€

02.01.2024 bis 24.03.2024 / 03.11.2024 bis 26.12.2024 / 03.01.2025 bis 13.04.2025

EZ ab 60€, DZ ab 45,00€ p.P., Fewo ab 80€

Vor- und Nachsaison

10.09.2023 bis 05.11.2023

EZ 75€ – 85€, DZ 57,50€ – 75€ p.P., Fewo ab 119€

24.03.2024 bis 09.05.2024 / 12.05.2024 bis 17.05.2024 / 20.05.2024 bis 21.06.2024 15.09.2024 bis 03.11.2024

EZ 75€ – 85€, DZ 60€ – 80€ p.P., Fewo ab 119€

Hauptsaison

26.12.2023 bis 02.01.2024

EZ 85€ – 95€, DZ 60€ – 85€ p.P., Fewo ab 129€

09.05.2024 bis 12.05.2024 / 17.05.2024 bis 20.05.2024 / 21.06.2024 bis 15.09.2024 / 26.12.2024 bis 03.01.2025

EZ 85€ – 95€, DZ 65€ – 85€ p.P., Fewo ab 129€

Silvester-Pauschal-Angebot

6 Übernachtungen

EZ ab 450€, DZ 360€ bis 450€  p.P., Fewo ab 714€

Die Preise für DZ / EZ verstehen sich pro Person / Nacht inklusive Frühstück.

Bei Buchungen von Ferienwohnung (gilt auch für das Silvester-Pauschal-Angebot). Preis pro Wohnung und Nacht (Frühstück zubuchbar), zzgl. Endreinigung (60,- Euro) und Nebenkosten (pro Person 18,- Euro).

Spezielle Angebote für Gruppen. Tagungen und Familienfeiern sind nach Absprache möglich.

Unser Hotel ist ein Nichtraucherhaus. Sollten Sie während Ihres Aufenthaltes im Zimmer oder in der Ferienwohnung rauchen, müssen wir Ihnen eine Reinigungspauschale von 80,- EUR berechnen.